Psykologi

Psykologi er det vitenskapelige studiet av adferd og mentale prosesser. Den er en kilde til forståelse av psyke og psykisk lidelse, behandling og omsorg.

Hva er en psykolog?

En psykolog har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser.

Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse i Norge eller tilsvarende fra utlandet. Å være autorisert innebærer at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.

Psykologen har kunnskap om både normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanningen får man tilgang til psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov.

Psykologen tilbyr psykoterapeutisk behandling, er godkjent som helsepersonell av myndighetene og må utøve sin praksis i tråd med lovverket.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp. En psykolog kan også være til hjelp når man opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uventet vending. Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du har tillit til. Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet, slike opplevelser kan være mer eller mindre bevisst.

Psykologen har kompetanse på menneskenes psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og virker mot psykiske lidelser.

En psykolog kan jobbe både med enkeltpersoner, par, familier og miljøet rundt. Psykologen kan også jobbe på systemnivå, for eksempel i barnehager, skole og bedrifter som får hjelp til å forebygge mobbing og andre sykdomsskapende forhold.

Psykologen kan jobbe forebyggende, for eksempel ved å delta i planleggingsarbeidet med kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse i kommunen.