Lee-Heidi Lauritzen

 • Psykolog fra Universitetet i Oslo (UiO)
 • Videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Helsedirektoratet og Norsk forening for Kognitiv terapi.
 • Videreutdanning fra Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)

Har bred erfaring fra BUP, som kommunepsykolog i Gaular og Naustdal, privat praksis i Oslo og som prosjektleder og psykolog for Rask psykisk helsehjelp i Moss kommune.

Psykolog ved Førde BUP

Var fast ansatt ved poliklinikken fra 2008, del av et tverrfaglig team bestående av psykologer, sosionomer, pedagoger, leger og andre med klinisk utdanning. Mine arbeidsoppgaver her består blant annet av å utrede og behandle barn og unge med et bredt spekter av psykiske vansker og lidelser samt støtte /veilede foreldre og jobbe opp mot systemet rundt barnet der det er nødvendig.

Kommunepsykolog

Har bidratt i utformingen av et lavterskeltilbud for barn og unge (0-20) i kommunene Naustdal og Gaular.

Arbeidsoppgaver var blant annet å kartlegge, utrede og tilby terapi for lettere /moderate psykiske vansker og lidelser.

Veiledning av, gjensidig kompetanseheving og samarbeid med annet helsepersonell og instanser i kommunen (blant annet helsesøstre, leger, barnevern, psykiatriteam).

Prosjektleder og psykolog for Rask psykisk helsehjelp i Moss Kommune

Vært med på nybrottsarbeid i Moss kommune som prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp, et nytt psykologisk behandlingstilbud på kommunalt nivå i regi av Helsedirektoratet. Har i perioden bidratt med å iverksette og å få opp i drift behandlingstilbudet som framover vil bli en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse i Moss kommune.

Målgruppen i Rask psykisk helsehjelp har vært voksne over 18 år med angst og depresjon innenfor mild til moderat grad og søvnvansker.

Det har vært brukt kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.  Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Moss Kiropraktikk og Helse

Tilbyr utredning og psykologisk behandling i tråd med oppdatert forskning, med fokus på å tilby en relasjon som gir rom for trygghet, tillit og de gode terapeutiske samtalene for hver enkelt klient.

Rask, trygg og profesjonell bistand, der behandling tilpasses den enkeltes utfordringer, symptombilde og behov. Lang erfaring, kort ventetid.

Individuell terapi

 • Føler deg nedstemt og deprimert
 • Angstplager
 • Strever med søvnvansker
 • Bærer på sorg eller savn
 • Traumer
 • Vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb
 • Går gjennom en periode i livet som er vanskelig å håndtere alene
 • Reaksjoner på endringer i livssituasjon
 • Livsbelastninger